Tullverket

Brexit

Frågor och svar om brexit

Här svarar vi på de frågor ni har om brexit. Innehållet kommer att förändras beroende på om det blir en hård brexit eller en övergångsperiod. I det vägledningsdokument som EU-kommissionen har tagit fram med anledning av en hård brexit används begreppet EU27 som står för dagens EU utan Storbritannien.

Kan man ansöka om tillstånd innan man vet om det blir en hård brexit?

Vissa tillstånd ska man absolut söka, till exempel Eori-nummer och tillgång till Tullverkets webbtjänster.

Kan Storbritannien ångra sig och välja att stanna i EU?

Ja, det har Storbritannien rätt att göra.

Kan Storbritannien teckna egna frihandelsavtal under en eventuell övergångsperiod fram till och med 2020?

Nej, inte under övergångsperioden.

Är det troligt att EU:s olika frihandelsparter inte skulle acceptera att avtalen fortsätter att gälla med oförändrade villkor under övergångsperioden?

Kommissionen tror inte att det ska vara ett problem men måste tillskriva samtliga parter för att få ett godkännande.

Vad gäller vid en hård bexit?

Tillstånd och registreringar

Vill du undvika stopp i dina transporter till och från Storbritannien vid en hård brexit?

Vad ska man tänka på generellt när det gäller tillstånd?

Tillstånd som utfärdats i Storbritannien upphör att vara giltiga i EU27 med omedelbar verkan. Sådana tillstånd som finns registrerade i de centrala systemen kommer att tas bort per automatik. Tillstånd som utfärdats i EU27 och som även innefattar Storbritannien kan inte längre användas i Storbritannien efter utträdet. 

Vad gäller om man har ett brittiskt Eori-nummer?

Alla brittiska Eori-nummer upphör att gälla och tillstånd och garantier som är kopplade till ett brittiskt Eori-nummer kommer per automatik att upphöra från utträdesdatumet. 

Vad gäller för tillstånd till samlad garanti för transiteringar?

Tillstånd till samlad garanti transit kan fortsatt användas i Storbritannien efter brexit. Detta då Storbritannien vid utträdet ur EU blir part till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande. Formella uppdateringar måste dock göras av borgensförbindelsen och de intyg (TC 31/TC 33) som är knutna till tillståndet. Uppdateringarna ska vara gjorda inom 12 månader räknat från utträdesdagen.

Hur gör man med bankgaranti vid samlad garanti? Ska man utöka bankgarantin nu ifall att det blir en hård brexit eller ska man vänta?

En ändringsansökan kan alltid skickas in till oss med en väl underbyggd prognos för hur ert framtida varuflöde kommer att se ut. 

Vad händer med de BKB-tillstånd  som är utfärdade i Storbritannien? Kommer de att fortsätta att gälla?

Vid en hård brexit kommer de BKB-tillstånd som är utfärdade med ett brittiskt Eori-nummer att återkallas per automatik från utträdesdatumet.

Ursprung

Hur blir det med ursprungsvaror från Storbritannien vid en hård brexit?

Vad gäller för registrerade exportörer (REX) och företag som har tillstånd att upprätta olika typer av ursprungsintyg (TVFPU)?

Exportörer som är registrerade i Storbritannien förlorar sina tillstånd eller registreringar i och med utträdet. Detsamma gäller företag vilka är etablerade i Storbritannien eller har ett Eori-nummer från Storbritannien och vars tillstånd eller registrering beviljats i EU27. Företag som är etablerade i EU27 ska kontakta tullmyndigheten om det sker förändringar i förutsättningarna att utfärda ursprungsintyg. Ett sådant exempel kan vara att en insatsvara med komponenter från Storbritannien förlorar sitt EU-ursprung efter utträdet.

Mina varor har skickats från Storbritannien före utträdet. Varorna har ursprung i ett land som EU har ett frihandelsavtal med eller ensidigt förmånsbehandlar (till exempel GSP-länderna) och de har förtullats in i Storbritannien. Vissa av varorna har även ursprung i EU. Kan jag få förmånsbehandling om varorna kommer till EU efter utträdet?

Nej, du kan inte få förmånsbehandling. Om varor som har ursprung i EU eller ursprungsvaror som förtullats in i Storbritannien kommer till EU efter utträdet så får du betala full tull.

Jag har varor med ursprung i Storbritannien på mitt lager. Jag köpte varorna före utträdet och då räknades varorna som EU-ursprungsvaror. Har varorna ursprung i EU efter utträdet?

Nej, efter utträdet har varor som har ursprung i Storbritannien, eller varor som fått EU-ursprung med hjälp av insatsmaterial med ursprung där, inte längre EU-ursprung.

Jag har leverantörsdeklarationer som har upprättas i Storbritannien före utträdet. Kan jag använda dessa för att styrka EU-ursprung efter utträdet?

Nej, efter utträdet kan leverantörsdeklarationer som har upprättas i Storbritannien inte användas för att styrka ursprung.

Jag har före utträdet upprättat leverantörsdeklarationer till kunder inom EU och en del av varorna har ursprung i Storbritannien. Är det något särskilt jag bör tänka på?

Efter utträdet har varor med ursprung i Storbritannien, eller varor som fått EU-ursprung med hjälp av insatsmaterial som har ursprung där, inte längre EU-ursprung och du bör därför informera dina kunder om detta.

Vad gäller om jag exporterar varor med ursprung i Storbritannien (eller varor innehållande insatsmaterial med ursprung i Storbritannien) före utträdet, men varorna inte förtullas i importlandet förrän efter utträdet? Är ursprungsintygen fortfarande giltiga?

EU:s bedömning är att ursprungsintyg ska vara giltiga för att få förmånsbehandling inom den giltighetstid som föreskrivs i avtalen. Detta förutsatt att varorna har exporterats och intygen har utfärdats före utträdet.

Här kan du läsa om hur länge ursprungsintyg är giltiga.

Kan ursprungsintyg som har utfärdats före utträdet fortfarande användas för kumulationsändamål om de omfattar varor eller insatsmaterial som har ursprung i Storbritannien?

Nej, dessa ursprungsintyg kan inte användas för kumulationsändamål i EU:s partnerländer eller i ett land som EU ensidigt förmånsbehandlar (till exempel GSP-länderna).

Här kan du läsa om kumulation.

Deklarationer och system

Vad händer vid en hård brexit om ditt företag handlar med Storbritannien?

Hur kommer varukoder och växelkurser att hanteras om Storbritannien lämnar EU?

Tulltaxan och växelkurser kommer att vara uppdaterade precis som vanligt. Vid en hård brexit byter Storbritannien landgruppstillhörigheter kl. 00.00 på utträdesdagen.

Här hittar du Tulltaxan.

Här hittar du växelkurser.

Hur hanteras transporter som påbörjas före 00.00 utträdesdagen men som avslutas efter 00.00?

Hur transporter ska hanteras i brytpunkten före och efter utträdet kan du läsa om i EU-kommissionens vägledningsdokument.

Vägledningsdokumentet hittar du här.

Vad gäller vid transitering till och från Storbritannien vid en hård brexit?

Storbritannien kommer vid en hård brexit att bli en part till transiteringskonventionen, så det kommer vara möjligt att transitera varor. Tänk på att transittullkontor måste anges vid gränspassering in eller ut från Storbritannien. Uppgifter om säkerhet och skydd kan lämnas i NCTS istället för separat via en summarisk in- eller utförseldeklaration.

Kommer det finnas möjlighet att testa sitt system för tulldeklarationer som lämnas med edi?

Det är först när Storbritannien blir ett land utanför EU som landskoden GB går att testa. För att testa svarsmeddelanden med liknande villkor rekommenderar vi att använda landskoden för USA, det vill säga US.

Ange då även att ett tullombud tar på sig betalningsansvaret. Deklarationen ska avvisas i mottagningsfunktionen eftersom Eori-numret har upphört. Felkoder 251: "Mottagarens Eori-nummer/identifieringsnummer är felaktigt. Kan bero på felaktigt format, fel checksiffra eller dylikt." samt felkod 770: "Angivet Eori-nummer/identifieringsnummer för deklarant är felaktigt. Ex. kan avse fel format eller checksiffra."

Byt ut deklarant mot följande uppgifter:
EORI-nummer: GB219234867000
Namn: Nalex LTD
Adress: 4 Edgemead street, NN3 8RG Northampton

Slutprov för DNU/DNK hittar du här.PDF 

För er som vill testa att lämna uppgifter om säkerhet och skydd i en transiteringsdeklaration i NCTS finns slutproven och testfall här.

Vilken är tidsfristen för när summarisk in- och utförseldeklaration ska lämnas om Storbritannien blir ett land utanför EU?

Om det blir ett avtalslöst utträde kommer summariska in- och utförseldeklarationer att behöva lämnas på samma sätt som för andra länder utanför EU. Tidsfristen för summariska in- och utförseldeklarationer styrs bland annat av form av transportmedel, tid och område. Summarisk in- och utförseldeklaration ska lämnas senast två timmar före fartygets ankomst när fartyget ankommer från eller avgår från en hamn i Storbritannien.

Läs mer om tidsfrister för summariska in- och utförseldeklarationer här.

Vad är det för referensdata som kan laddas ner från EU-kommissionens sida?

Det handlar om koder som används vid import, export och transitering. Här är några exempel:
CL015 (GeoInfoCodes) will be extended (IE/GB, GB/IE, …).
The country regime of GB, GG, IM, JE will be changed from ‘EEC’ to ‘TOC’ in CL008, with impact on CL009, CL010, CL063, CL139.
The CL071 will be extended to include ‘GB’.
COL-koder.

Kommer det finnas möjlighet att exempelvis klarera tulldeklarationer i förväg för att skynda på tullproceduren i samband med brexit? Kommer tulldeklarationer från Storbritannien efter deras utträde hanteras annorlunda än andra länder utanför EU?

Nej, Storbritannien blir ett land utanför EU så inga nya lösningar kommer att tas fram i Sverige. Eftersom Storbritannien blir att betrakta som vilket annat land utanför EU som helst finns det inget behov av att ta fram speciella deklarationshandledningar eller annan information kopplat till tulldeklarationer i samband med att Storbritannien blir ett land utanför EU. Du använder de deklarationshandledningar som redan finns.

Läs mer om deklarationshandledningar här.

Tulldeklarationer och summariska in- och utförseldeklarationer som tas emot av Tullverket före utträdet men som kräver manuell hantering efter utträdet. Hur hanteras en sådan situation?

I en sådan situation måste en ny deklaration lämnas. Det kommer då heller inte längre gå att använda det brittiska Eori-numret i den nya deklarationen.

När det gäller fartygsklarering, hur rapporterar jag i MSW reportal efter kl. 00.00 utträdesdagen om föregående hamn ligger i Storbritannien?

Om beräknat ankomstdatum (ETA) eller faktiskt ankomstdatum (ATA) är efter kl. 00.00 utträdesdagen kommer föregående hamn hanteras som en hamn utanför EU. Det innebär att uppgiftslämning om last krävs, till exempel förhandsanmälan och summarisk införseldelaration (SID). Summarisk införseldeklaration ska dock inte lämnas om transportmedlet lämnat Storbritannien före utträdet men ankommer EU27 efter utträdet. Var uppmärksam på om beräknat ankomstdatum ändras från före till efter kl. 00.00 utträdesdagen, alternativt om tidpunkt för beräknat ankomstdatum är före utträdet och faktiskt ankomstdatum anges till efter utträdet. Då kan ytterligare uppgifter krävas för anlöpet.

Här kontaktar ni fartygsklareringen.

Vad gäller vid förflyttning av punktskattepliktiga varor?

Hur rapporterar jag ett fartyg som avgår från Storbritannien före Storbritanniens utträde ur EU men ankommer till en hamn i EU efter utträdet?

Om fartyget har avgått från Storbritannien före Storbritanniens utträde ska lasten ombord hanteras som unionsvaror även om fartyget ankommer till EU efter tidpunkten för utträdet. I de här fallen behöver anlöpet hanteras manuellt, kontakta därför fartygsklareringen. Läs mer här hur du rapporterar fartyg.
 
Ett fartyg som planerar att ankomma (ETA)  eller faktiskt ankommer (ATA) till en svensk hamn efter utträdet kommer i MSW Reportal att hanteras som tredjelandstrafik och behöver därför lämna kompletterande uppgifter om lasten, till exempel summarisk införseldeklaration (SID).

Övriga frågor

Blir det tullavgifter mellan EU och Storbritannien vid en hård brexit?

Ja.

Vilken tidszon är det som gäller vid Storbritanniens utträde?

Det är EU:s tidszon, det vill säga klockan 23.00 i Storbritannien och klockan 00.00 i Sverige.

Kommer även handel med Irland där varorna transporteras genom Storbritannien att påverkas?

Det är nu klart att Storbritannien kommer att bli medlem i transiteringskonventionen om det blir en hård brexit. Det kommer därför fortsatt vara möjligt att transitera varor till, från eller via Storbritannien.

Vad händer med produktsäkerheten och CE-märkning?

Det beror på om EU godkänner de kontrollorgan som finns i Storbritannien eller inte.

Läs mer på SWEDAC:s webbplats.

Hur blir det med hanteringen av livsmedel och veterinärkontroller?

Läs Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets information om brexit.

Livsmedelsverket.se.

Jordbruksverket.se.

Vad gäller vid kvoter för fisk? Kommer Storbritannien fortfarande få del av dem?

Vad gäller för flyttsakstullfrihet?

Om du räknas som inflyttare kan du få flyttsakstullfrihet om du har haft din ”normala bostad” i ett land utanför EU under en sammanhängande tid av minst 12 månader. Vid en hård brexit får du också tillgodoräkna dig den tid du har haft din normala bostad  i Storbritannien före utträdet. Den personliga egendom som du söker tullfrihet för ska ha tillhört och använts av dig under minst sex månader i det land utanför EU där du har haft din normala bostad. Vid en hård brexit får du även räkna in tiden du har använt den personliga egendomen i Storbritannien före utträdet. Vad som ska gälla om du räknas som återvändare är ännu inte bestämt.

Läs definitionen av inflyttare respektive återvändare här.

Hur ska returer hanteras vid en hård brexit?

Unionsvaror som tillfälligt exporterats från Storbritannien, exempelvis till USA, före utträdesdagen och återimporteras till EU27 efter utträdet, anses vara returvaror om villkoren för returtullfrihet är uppfyllda.


Unionsvaror som utförs till Storbritannien från ett annat EU-land före utträdesdagen och återinförs till EU27 efter utträdet anses vara returvaror om villkoren för returtullfrihet är uppfyllda och man kan bevisa att unionsvarorna transporterades till Storbritannien före utträdesdagen och att de återimporteras i oförändrat skick. Bevis på att unionsvarorna transporterats till Storbritannien före utträdesdagen som du ska bifoga tulldeklarationen är i första hand relevanta transportdokument och vid behov även andra styrkande handlingar som till exempel hyreskontrakt. Om Tullverket begär det ska du också kunna uppvisa bevis på att varorna är i oförändrat skick.

Läs mer om villkor för returtullfrihet.

Vad gäller för produktionsutrustning, till exempel verktyg, där varan tas tillbaka från Storbritannien efter deras utträde?

Unionsvaror som utförs till Storbritannien från ett annat EU-land före utträdesdagen och återinförs till EU27 efter utträdet anses vara returvaror om villkoren för returtullfrihet är uppfyllda och man kan bevisa att unionsvarorna transporterades till Storbritannien före utträdesdagen och att de återimporteras i oförändrat skick. Bevis på att unionsvarorna transporterats till Storbritannien före utträdesdagen som du ska bifoga tulldeklarationen är i första hand relevanta transportdokument och vid behov även andra styrkande handlingar som t.ex. hyreskontrakt. Om Tullverket begär det ska du också kunna uppvisa bevis på att varorna är i oförändrat skick.

Läs mer om villkor för returtullfrihet.

Kan tidsgränsen på tre år för returtullfrihet förlängas med anledning av Storbritanniens utträde?

Nej, Storbritanniens utträde anses inte vara en särskild omständighet för förlängning av treårsfristen. Exempel på vad som kan vara särskilda omständigheter hittar du i 8 kap. i tullordningen.

Är det något särskilt man ska tänka på när det gäller tullvärde i samband med en eventuell hård brexit?

Vid en hård brexit ska exempelvis konstruktionsarbete, utvecklingsarbete, konstnärligt arbete, formgivningsarbete, ritningar och skisser som utförts i Storbritannien läggas till tullvärdet för den importerade varan.

Kan det komma att krävas importtillstånd från andra myndigheter för att få importera varor från Storbritannien?

Ja, precis som i handeln med andra länder utanför EU kan tillstånd från andra myndigheter krävas.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats.

Hur blir det med punktskatter i handeln med Storbritannien vid hård brexit?

Även i punktskattehänseende kommer Storbritannien att behandlas som ett land utanför EU.

Läs Skatteverkets information om vilka konsekvenser som kan uppstå när det gäller punktskatter.

Om det blir enorma köer vid en hård brexit, kommer företag med AEO-tillstånd hanteras mer förmånligt?

Inga sådana diskussioner har förts hittills.

Uppdaterad: 2019-12-04


4000