Tullverket

Segla med fritidsbåt över Sveriges gräns

Om du seglar från ett land utanför EU kan du använda din båt temporärt i 18 månader utan att betala några avgifter. Båten får bara användas för privat bruk.

En fritidsbåt är en båt som

  1. inte används för kommersiellt bruk
  2. seglar ”på egen köl”
  3. bara har med förnödenheter, proviant och personliga tillhörigheter för de personer som är ombord.

Anmäla till Tullverket

Om du inte har varor ombord som behöver anmäla till Tullverket, har du ingen anmälningsplikt.

Om du för med dig vissa varor när du seglar en fritidsbåt över den svenska gränsen kan du behöva anmäla det till Tullverket. Reglerna är olika beroende på varifrån du kommer och vilka varor du för med dig på båten.

Läs om varor som har särskilda regler.

Du anmäler varorna på en av våra tullklareringsexpeditioner.

Här hittar du alla tullklareringsexpeditioner i Sverige.

Om expeditionen är stängd kan du göra din anmälan till Tullverkets underrättelse- och kommunikationscentral dygnet runt.

Telefon: 08–405 05 70
Telefax: 08–654 06 11
E-post: tuk@tullverket.se

Betala om varorna är värda mer än 3 000 kronor

Om du reser till Sverige från ett land utanför EU och har köpt varor värda mer än 3 000 kronor behöver du betala tull, moms och eventuellt andra skatter för varorna. Detsamma gäller varor för kommersiellt bruk.

Läs mer om olika avgifter.

Räkna ut din varas kostnad med hjälp av avgiftsguiden.

Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter

Om Tullverket eller Kustbevakningen misstänker att befälhavare eller passagerare på en båt bryter mot några regler har myndigheternas tjänstemän befogenhet att göra en så kallad tullkontroll. Under en tullkontroll måste alla personer som är ombord lämna de uppgifter och visa de handlingar som tjänstemännen kräver. Befälhavaren på fritidsbåten är skyldig att hjälpa till vid kontrollen.

Tullverkets och Kustbevakningens tjänstemän har rätt att undersöka alla utrymmen ombord för att kontrollera de uppgifter som har lämnats. De kan begära att båten förs till en annan plats för att kunna utföra undersökningen på ett tillfredsställande sätt. De kan också försegla eller låsa utrymmen ombord eller vidta andra åtgärder som de anser är nödvändiga.

Tullverkets och Kustbevakningens tjänstemän får stoppa en fritidsbåt genom att preja den.

Tjänstemännen kan preja en båt på flera olika sätt:

  1. Ge signalen L eller SO med signalflaggor, radio eller morsesignaler i form av ljus eller ljud
  2. Visa stoppspade
  3. Göra en muntlig tillsägelse
  4. Göra ett utdraget ljud i siren eller annan ljudapparat

En fritidsbåt som prejas måste stanna omedelbart.

Uppdaterad: 2017-01-19Captcha *