Tullverket

Tullverkets logotyp. Tillbaka till startsidan

Remissvar 2009

Här publicerar vi Tullverkets remissvar. Om du söker efter ett remissvar som skrivits före år 2007, kontakta oss.

Tullverkets regelförenklingsarbetePDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2009-12-21

Delbetänkandet (SOU 2009:72) Insyn och integritet i brottsbekämpningen – några frågorPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-12-15

Delbetänkandet (SOU 2009:82) En ny postlagPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2009-12-11

Inremarknadsutredningens betänkande EU, Sverige och den inre marknaden – En översyn av horisontella bestämmelser inom varu- och tjänsteområdet (SOU 2009:71)PDF

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2009-12-08

Departementspromemorian (Ds 2009:44) Vidareutnyttjande av handlingar – genomförande av PSI-direktivetPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2009-12-02

Vissa ändringar i lagen (2008:112) om ekodesignPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2009-12-02

Betänkandet (SOU 2009:58) SkatteförfarandetPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2009-11-24

Synpunkter på rapportutkastet "Ökad nationell förmåga och stärkt samverkan CBRN"PDF

Mottagare: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Datum: 2009-11-23

Promemoria gällande förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. samt förordning om ändring i polisförordningen (1998:1558)PDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2009-11-10

Promemorian Ds 2009:37 Nya avfallsreglerPDF

Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2009-11-05

Delbetänkandet (SOU 2009:72) Insyn och integritet i brottsbekämpningen – några frågorPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-10-30

Betänkande (Ds 20009:28) Ny delgivningslagPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-10-30

Yttrande över skrivelse från Strålsäkerhetsmyndigheten om nationell plan för allt radioaktivt avfallPDF

Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2009-10-29

Promemoria Ny allmän forumregel – för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-10-13

Skatt på fluorerande växthusgaser (SOU 2009:62) – Betänkande av utredningen om skatt på fluorerande växthusgaserPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2009-09-29

Departementspromemorian om teknisk sprit m.m. (Ds 2009:32)PDF

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2009-09-23

Departementspromemorian (Ds 2009:22) Genomförande av FN:s vapenprotokoll m.m.PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-09-23

Ett effektivare smittskydd (SOU 2009:55)PDF

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2009-09-23

Riksrevisionens rapport (RiR 2008:29) Skyddet för farligt godsPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2009-09-23

Promemorian Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.PDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2009-08-19

Promemoria om Enhetstillstånd för förenklade förfaranden – nya bestämmelser i EG:s tullagstiftningPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2009-08-19

Departementspromemorian (Ds 2009:23) Det nya punktskattedirektivetPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2009-07-28

Betänkandet Olovlig tobaksförsäljning (2009:23)PDF

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2009-06-10

Yttrande över remiss av den nordiska tjänstemannaportalen "Samtjänstgöring mellan nordisk polispersonal"PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-06-03

En ny alkohollag (SOU 2009:22)PDF

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2009-06-03

Delbetänkandet Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor (SOU 2009:14)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-05-14

Departementspromemorian (Ds 2009:8) Genomförandet av delar av PrümrådsbeslutetPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-05-14

Promemoria om gränsövervakning under höjd beredskap m.m.PDF

Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2009-05-12

Departementspromemorian (Ds 2009:5) Författningsändringar med anledning av VIS-förordningenPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-05-12

Delbetänkandet Säkerhetskopiors rättsliga status (2009:5)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-05-11

Delbetänkande (SOU 2009:1) En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningenPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-05-11

Betänkandet (SOU 2009:4) Sekretess vid anställning av myndighetscheferPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2009-05-07

Kommissionens förslag till revidering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EG) nr 2002/95 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS direktivet)PDF

Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2009-04-22

Kommissionens förslag till revidering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE direktivet)PDF

Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2009-04-22

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller regler om faktureringPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2009-04-15

Utkast till regeringens proposition Liechtensteins associering till SchengenregelverketPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-03-23

Remiss avseende "Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper samt EU-kommissionens meddelande KOM (2008)789 om en EU-strategi för invaderande arter"PDF

Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2009-02-25

Betänkandet (SOU 2008:120) Bättre kontroll av missbruksmedelPDF

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2009-03-23

Promemorian Förstärkt integritetsskydd vid signalspaningPDF

Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2009-02-19

Departementspromemorian (Ds 2008:84) Brott mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipningPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-02-18

Tullverkets synpunkter på kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller skatteundandragande vid import och andra gränsöverskridande transaktionerPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2009-02-06

Betänkandet (SOU 2008:87) Åklagarväsendets brottsbekämpning Integritet - EffektivitetPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-02-05

Departementspromemorian (Ds 2008:81) SIS II — en andra generation av Schengens informationssystemPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-02-05

Läkemedelspaketet − förslag till ny läkemedelslagstiftning från KommissionenPDF

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2009-02-05

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om märkning och standardiserad produktinformation om energianvändning och andra resurser hos energirelaterade produkter (KOM (2008) 778 slutlig/2), respektive Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om märkning av däck avseende bränsleeffektivitet och andra viktiga parametrar (KOM (2008) 779 slutlig)PDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2009-01-22

Departementspromemoria om genomförande av tjänstedirektivet, Ds 2008:75PDF

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2009-01-13

Dela:
Kontakta oss  •  Prenumerera på information  •  Om webbplatsen  •  Om kakor (Cookies)