Tullverket

2017-03-29

Nyhet

Tullformaliteter och ökade kostnader i spåren av Brexit

Den 29 mars påbörjar Storbritannien processen att lämna EU. Tullverket har lämnat en redogörelse till Finansdepartementet över vad Brexit kan komma att innebära för näringslivet och för den egna myndigheten.

Handeln mellan Storbritannien och övriga EU-länder är omfattande och den kommer att påverkas av Storbritanniens utträde ur EU. Tullverket har lämnat en redogörelse till Finansdepartementet om hur det skulle kunna bli för de svenska företagen och för Tullverket. Även om det fortfarande finns oklarheter kring utträdet så står det klart att det kommer att innebära en ökad administration och ökade kostnader för både företagen och Tullverket.

- Eftersom det fortfarande är osäkert hur Storbritanniens utträde ur EU kommer att ske är det svårt att säga något säkert. Men det som står klart är att det kommer att medföra ökade tullformaliteter och högre kostnader för både näringslivet och Tullverket, säger generaltulldirektör Therese Mattsson.

De främsta konsekvenserna för näringslivet som har identifierats är:

  • ökad administration och ökade kostnader kopplade till tullformaliteter (till exempel arbete med deklarationer, tillstånd och ursprungsintyg) samt tullar och avgifter
  • tullkontroller i form av initialkontroller och efterkontroller i det legala varuflödet
  • längre ledtider för transporter till följd av tullkontroller i det legala varuflödet.

Dessutom tillkommer brittiska tullformaliteter vid import och export till och från Storbritannien och eventuella tullavgifter vid import till Storbritannien. Vidare kan vi förvänta oss infrastruktur- eller logistikproblem, till exempel vid passagen Dover–Calais i Engelska kanalen. På grund av problemen vid vissa gränspassager bedöms det ske förändringar i transportmönstret mellan Storbritannien och EU. Sannolikt kommer direkttrafiken att öka till exempelvis Sverige.

E-handeln från Storbritannien är omfattande. Det kommer att medföra en väsentligt ökad mängd tulldeklarationer. Det kommer i sin tur att påverka antalet försändelser som ska hanteras av expressföretagen, men det kan också förväntas ha en högst väsentlig påverkan på antalet försändelser i postflödet där förtullning måste ske.

- En försiktig uppskattning visar att det sammantaget innebär att antalet tulldeklarationer och anmälningshandlingar kommer att öka med 1–1,4 miljoner ärenden. Även antalet företag som vill söka tillstånd uppskattas öka tillfälligt. Totalt uppskattas Brexit medföra ett behov av ett resurstillskott hos Tullverket med närmare 50 årsarbetskrafter, säger Therese Mattsson.

För Tullverket innebär Brexit också att Sverige förlorar en av sina viktigaste samarbetspartners inom EU.

- Om Storbritannien inte längre finns med i samarbetet på tullunions- och handelsprocedursidan blir det en förlust för Tullverket och vi måste överväga vilka nya parter vi ska samarbeta med. Vi behöver också fundera på vilka förmågor Sverige kan komma att behöva stärka, säger Therese Mattsson.

Läs mer om Brexit hos Kommerskollegium.

Uppdaterad: 2017-03-30