Tullverket

2019-04-30

Nyhet

Skyddsåtgärder avseende vissa stålprodukter

Ändring antidumpnings- och utjämningsåtgärder ihop med skyddstull

Genom förordning 2019/159 införde kommissionen skyddsåtgärder avseende vissa stålprodukter för en period av tre år. Skyddsåtgärderna består av tullkvoter som är tillämpliga under specifika perioder, utöver vilka en skyddstull på 25 % måste betalas.

För närvarande tillämpas antidumpnings- eller utjämningsåtgärder på vissa av dessa stålproduktkategorier. När de tullkvoter som fastställts enligt skyddsåtgärderna överskridits för dessa produktkategorier, både skyddstullen och antidumpnings- eller utjämningstullen betalas för samma import. I bilagan till kommissionens tillkännagivande den 26 april 2019 om potentiella kombinerade effekter vid samtidig tillämpning av antidumpnings- eller utjämningsåtgärder och skyddsåtgärder för vissa stålprodukter finns en förteckningen över alla förordningar om införande av dessa åtgärder som för närvarande är i kraft.

Enligt kommissionen kan en samtidig tillämpning av antidumpningsåtgärder och utjämningsåtgärder med skyddsåtgärder leda till större effekt än vad som är önskvärt. Det är därför lämpligt att ändra de befintliga antidumpnings- och utjämningsåtgärder som anges i bilagan under den period då antidumpnings- eller utjämningsåtgärder och skyddstullar kan tillämpas och specificera den antidumpningstull eller utjämningstull som bör tillämpas om skyddstullkvoterna har överskridits.

I de fall där både en antidumpnings- eller utjämningstull och en skyddstull normalt ska betalas och om antidumpningstullen eller utjämningstullen är lägre än eller lika med beloppet för skyddstullen, anser kommissionen det lämpligt att inte betala någon antidumpningstull eller utjämningstull under den relevanta perioden. Om antidumpnings- eller utjämningstullen är högre än beloppet för skyddstull, anser kommissionen att endast den del av antidumpnings- eller utjämningstullen som överstiger beloppet för skyddstullen bör betalas under den relevanta perioden.

Alla berörda parter, inklusive exporterande tillverkare, importörer och användare av de berörda produkterna och deras intresseorganisationer, uppmanas att inom 14 dagar skriftligen lämna sina synpunkter på ovanstående överväganden, i ett valfritt format och med e-post.

Läs mer i EUT 2019/C146Uppdaterad: 2019-04-30