Tullverket

2019-03-07

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificering till KN-nr 2309 90 31

Klassificeringsbesked som har utfärdats av genomförandeförordning 444/2013 ska upphöra att gälla för de varor som omfattas av förordningen.

Under en period på tre månader från den 27 mars när förordning 2019/368 träder i kraft, kan bindande klassificeringsbesked enligt 444/2013, fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

Beslutet tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor"

Läs mer i förordning 2019/368.