Tullverket

2018-05-22

Nyhet

Antidumpning, vissa glasfibervävnader med öppna maskor från Kina

Inledande partiell interimsundersökning

Genom rådets genomförandeförordning 791/2011 infördes en slutgiltig antidumpningstull på import av produkter av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Kina. Åtgärderna utvidgades till att även omfatta import avsänd från Indien, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Indien eller inte, genom genomförandeförordning 1371/2013.

Den 23 september 2014 inledde kommissionen en partiell interimsöversyn vilken ledde till att Pyrotek India Pvt. Ltd från och med den 10 september 2015 erhöll befrielse från de utvidgade åtgärderna för export till EU. Kommissionen återupptar undersökningen om befrielse efter en ansökan från Pyrotek India Pvt. Ltd. Återupptagandet begränsas till att bedöma om en utvidgning av den tidsmässiga omfattningen av undantaget till perioden mellan den 20 december 2013 och den 10 september 2015.

Läs mer i EUT C171/2018