Tullverket

2017-12-07

Nyhet

Antidumpning, sämskläder från Kina

Översyn vid giltighetstidens utgång har inletts

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av sämskläder med ursprung i Folkrepubliken. Kina. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom 15 dagar (se punkt 5.2.3). Anmälningsblankett finns i bilaga II.

Läs mer i EUT (2017/C 416/04)