Tullverket

2018-05-15

Nyhet

Antidumpning, bords- och köksartiklar av keramiskt material från Kina

Inledande översyn av antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 412/2013 för import av bords- och köksartiklar av keramiskt material, med undantag av kryddkvarnar och deras keramiska malverk, kaffekvarnar, knivvässare, vässare, köksverktyg som ska användas för skärning, malning, rivning, skivning, skrapning och skalning, keramiska pizzastenar gjorda av kordierit av det slag som används för gräddning av pizza eller bröd, som för närvarande omfattas av KN-nummer ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 och ex 6912 00 29 (Taric-nummer 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 och 6912 00 29 10).

Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom 15 dagar (se punkt 5.2.3). Anmälningsblankett finns i bilaga II.

Läs mer i EUT (2018/C 167/06)