Tullverket

2019-02-12

Nyhet

Antidumpning, biodiesel från Argentina

Införande slutgiltig antidumpningstull

Den 13 februari 2019 infördes slutgiltig antidumpningstull på importen av fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, i ren form eller i en blandning med ursprung i Argentina.

Import av aktuell vara kan bli befriad från utjämningstullar. Detta gäller vissa tillverkare och under vissa förutsättningar, se villkor i genomförandebeslut 2019/245. Åtagandet innebär en befrielse från den slutgiltiga antidumpningstullen enligt förordning 2019/244 för import från vissa tillverkare under förutsättning att villkoren i genomförandebeslut 2019/245 är uppfyllda och att importen åtföljs av korrekta handlingar.

Läs mer i förordningarna 2019/245 och 2019/244