Tullverket

2018-03-13

Nyhet

Antidumpning, aluminiumfolie från Kina

Inledande översyn antidumpningåtgärd

Inledande översyn enligt artikel 11.2 i förordning 2016/1036 vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas enligt förordning 217/2013 på import av viss aluminiumfolie med ursprung i Folkrepubliken Kina på varukoderna 7607 11 11 10 och 7607 19 10 10.

Berörda parter ska kontakta kommissionen senast 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna de uppgifter om sitt eller sina företag som anges i bilaga I till detta tillkännagivande.

Läs mer i EUT 2018/C95