Tullverket

2018-05-30

Nyhet

Antidumpning

Översyn av ”grundförordningarna” för antidumpning och utjämningstullar

Rådet genomför en översyn av förordning 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen.

Översynen genomförs dels för att förordningarna har uppdaterats vid flera tillfällen och för att förbättra öppenheten och förutsägbarheten i antidumpnings- och utjämningstullsundersökningar, effektiviteten och genomförandet samt att viss praxis som har tillämpats under de senaste åren i samband med antidumpnings- och utjämningstullsundersökningar bör införas i förordningarna.

Läs mer i rådets ståndpunkt EUT C184/2018 och
i motivering EUT C184/2018