Tullverket

Allmänt om att flytta till och från Sverige

När du flyttar till eller från Sverige gäller olika regler beroende på om din flytt går mellan Sverige och ett EU-land eller ett land utanför EU. Här kan du läsa allmän information om att flytta.

Tullavgift eller tullfrihet

När du transporterar eller låter transportera saker till Sverige från ett land utanför EU betalar du tull, moms och andra skatter för sakerna. Under vissa förutsättningar kan få så kallad flyttsakstullfrihet och behöver inte betala något. För att beviljas flyttsakstullfrihet behöver du uppfylla ett antal kriterier.

Det kan vara svårt att bedöma vad som gäller för just dig. Du kan alltid kontakta TullSvar för att få hjälp med reglerna. Tänk bara på att det alltid i slutänden är den klarerande tulltjänstemannen vid gränsen som utifrån sin samlade bedömning fattar det definitiva beslutet om flyttsakstullfrihet.

Personlig egendom är flyttsaker

När vi talar om saker som du tar med dig när du flyttar skiljer vi på saker som är din personliga egendom och saker som du tar med dig i kommersiellt syfte, alltså för att sälja eller använda i kommersiell verksamhet. Personlig egendom kallas flyttsaker.

Personlig egendom är de saker som ingår i ett hem. Det är till exempel hushållsartiklar, gardiner, sängkläder, möbler, kläder, personliga ägodelar och sällskapsdjur. Till personlig egendom räknas även fordon, alltså bilar, motorcyklar, husvagnar, båtar, luftfartyg, cyklar och andra transportmedel.

Alkohol och tobak som du ska använda för privat bruk är personlig egendom, men dessa varor kan du ändå inte få tullfrihet för.

Din normala bostad

När vi gör bedömningen om flyttsakstullfrihet använder vi begreppet ”din normala bostad”. Med ”normal bostad” menar vi den plats där du bor minst 185 dagar per kalenderår på grund av anknytning.

Anknytning kan vara personlig eller yrkesmässig. Den viktigaste anknytningen är familjen. Som familj räknas make, maka, sambo, registrerad partner, barn och föräldrar som du bor tillsammans med. Det betyder att du som har familj vanligtvis har din normala bostad där familjen bor.

För dig som är ensamstående är arbetet den viktigaste anknytningen till en plats. När vi bedömer var du har din normala bostad väger vi in ditt arbete och andra faktorer som folkbokföring och bostadsförhållanden.

Anmäl alltid vissa varor till Tullverket

Vissa varor behöver du alltid anmäla till Tullverket när du transporterar dem över Sveriges gränser, vare sig du flyttar eller bara gör en resa.

Läs mer om varor med särskilda regler.

Bestämmelserna för in- och utförsel av varor är olika för olika länder, även inom EU. Tänk därför på att alltid kontrollera vilka bestämmelser som gäller i det land du flyttar till genom att kontakta det landets ambassad eller konsulat.

Bestämmelser

Flyttsakstullfrihet regleras i följande lagar och regler:

  • Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 artiklarna 3–16
  • Lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m., 7 § p 2
  • Förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m., 7, 8, 10 §§
  • Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:3) om tullfrihet m.m., 2 kap. 2–9 §§, 3 kap. 16–21 §§

Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-01-17